Equinox Dynamic N.V

Den 12 december 2019 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 19Si2832 avseende Equinox Dynamic N.V. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138), Equinox Dynamic N.V. att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Spelinspektionen inledde ett tillsynsärende mot Equinox Dynamic N.V. efter att misstanke uppkommit om att Equinox Dynamic N.V. tillhandahåller spel riktat till den svenska marknaden utan nödvändig licens.

Vid kontroll av webbsidorna under varumärkena Casino Superlines (casinosuperlines.com), Casino La Fiesta (lafiestacasino.com), Nordicasino (nordicasino.com), OrientXpress (orientxpresscasino.com), Reeltastic (reeltastic.com) och Spintropolis (spintropolis.com) framkom att webbsidorna bedriver spelverksamhet, att bolaget på webbsidorna har information på svenska och att bolaget på webbsidorna riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på de aktuella webbsidorna.

De webbsidor som kontrollerats ägs och drivs enligt vad som framkommit av Equinox Dynamic N.V. med adress i E-Commerce Park, Vredenberg, Curacao vilket är ett helägt dotterbolag till Domiseda & Partners s.r.o med adress Zamocka 30, 811 01 Bratislava, Slovakien.

Equinox Dynamic N.V. är verksamma under spel licensnummer 365/JAZ vilken har tilldelats bolaget Gaming Services Provider N.V. (Gaming Curacao) av Curacaos regering.

Equinox Dynamic N.V. har beretts tillfälle att yttra sig men något yttrande har inte kommit in till Spelinspektionen.

Tillämpliga bestämmelser

A v 1 kap. 2 § spellagen framgår att lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §§. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

Enligt 3 kap. 3 § spel lagen krävs licens för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan författning.

Spelinspektionen får med stöd av 18 kap. 23 § spellagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Enligt 18 kap. 25 § spellagen får Spelinspektionen bestämma att ett beslut om förbud enligt lagen ska gälla omedelbart

Spelinspektionens bedömning

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs.

Syftet med den nya regleringen är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en svensk spellicens och att andra aktörer utan licens ska stängas ute.

Av förarbetena till spellagen framgår att utgångspunkten när det gäller lagens tillämpning på onlinespel bör vara att spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land (se prop. 2017/18:220 s. 87).

För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden. Det är således inte tillräckligt att en webbplats där spel tillhandahålls är åtkomlig från Sverige – för att lagen ska vara tillämplig krävs att den är utformad för den svenska marknaden.

Avgörande för om spel lagen är tillämplig på onlinespel är om spelet är att se som riktat till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden.

  • att bolaget på webbsidan erbjuder insättningar, uttag och vinster i svensk valuta,
  • att bolaget på webbsidan har information på svenska,
  • att bolaget har villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund,
  • att bolaget har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund,
  • att bolaget på webbsidan har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer, och/eller
  • att bolaget eller bolagets ”affilates” riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spel inspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall. Om ett onlinespel efter denna bedömning anses vara riktat till den svenska marknaden ska bolaget som tillhandahåller spelet ha nödvändig licens enligt
3 kap 3 § spellagen.

Spelinspektionen bedömer att Equinox Dynamic N.V. genom att ha information på svenska och rikta sin marknadsföring till svenska konsumenter riktar onlinespel till den svenska marknaden och därmed tillhandahåller spel i Sverige.

Equinox Dynamic N.V. har inte licens för att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Beslutet har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den slutliga handläggningen deltog också avdelningschefen för operativa avdelningen Patrik Gustavsson, chefsjuristen Johan Röhr, chefen för rättssekretariatet
Hanna Abrahamsson, handläggarna Julia Crafoord Liljeqvist, Elin Berkelund och Marcus Aronsson, föredragande.