Game Tech Group N.V.

Den 19 december 2019 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 19Si2834 avseende Game Tech Group N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) Game Tech Group N.V. att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Spelinspektionen inledde ett tillsynsärende mot Game Tech Group N.V. efter att misstanke uppkommit att Game Tech Group N.V. tillhandahåller spel riktat till den svenska marknaden utan nödvändig licens.

Vid kontroll av webbsidorna under varumärkena Casino1 (casino1club.com), Casino Bordeaux (casinobordeaux.com), Casino Disco (casinodisco.com), Classy Slots (classyslots.com), Crazy Casino (crazycasinoclub.com), Diamond Club VIP (diamondclubvip.com), Euromoon Casino (euromooncasino.com), Enzo Casino (enzocasino.com), Park Lane Casino (parklaneecasino.com), Ramses Gold Casino (ramsesgold.com), Royalspinz (royalspinz.com), Slots 500 (slots500.com) och TS Casino (www.ts-casino.com) framkom att webbsidorna bedriver spelverksamhet, att bolaget på webbsidorna har information på svenska och att bolaget på webbsidorna riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på de aktuella webbsidorna.

De webbsidor som kontrollerats ägs och drivs enligt vad som framkommit av Game Tech Group N.V. med adress Dr. M.J. Hugenholtzweg Z/N, UTS Gebouw, Curacao vilket är ett helägt dotterbolag till Supaze Limited i Voukourestiou med adress 25 NEPTUNE HOUSE, 1st floor, Flat/Office 11 3045, Limasol, Cypern.

Game Tech Group N.V. är verksamma under spellicensnummer 1668/JAZ vilken har tilldelats bolaget av Curacaos regering.

Game Tech Group N.V. har beretts tillfälle att yttra sig men något yttrande har inte kommit in till Spelinspektionen.

Tillämpliga bestämmelser

Av 1 kap. 2 § spel lagen framgår att lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §§. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

Enligt 3 kap. 3 § spel lagen krävs licens för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan författning.

Spelinspektionen får med stöd av 18 kap. 23 § spellagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Enligt 18 kap. 25 § spellagen får Spelinspektionen bestämma att ett beslut om förbud enligt lagen ska gälla omedelbart.

Spelinspektionens bedömning

Spel lagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs.

Syftet med den nya regleringen är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spel marknaden ska ha en svensk spellicens och att andra aktörer utan licens ska stängas ute.

Av förarbetena till spellagen framgår att utgångspunkten när det gäller lagens tillämpning på onlinespel bör vara att spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land (se prop. 2017/18:220 s. 87).

För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden.

Avgörande för om spellagen är tillämplig på onlinespel är om spelet är att sesom riktat till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter avbetydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden.

  • att bolaget på webbsidan erbjuder insättningar, uttag och vinster i svensk valuta,
  • att bolaget på webbsidan har information på svenska,
  • att bolaget har villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund,
  • att bolaget har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vadsom gäller om man är svensk kund,
  • att bolaget på webbsidan har kontaktinformation till kundtjänst medsvenskt telefonnummer, och/eller
  • att bolaget eller bolagets ”affiliates” riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på enwebbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan ansestillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall. Omett onlinespel efter denna bedömning anses vara riktat till den svenska marknaden ska bolaget som tillhandahåller spelet ha nödvändig licens enligt 3 kap 3 § spellagen.

Spelinspektionen bedömer att Game Tech Group N.V. genom att ha information på svenska och rikta sin marknadsföring till svenska konsumenter, riktar onlinespel till den svenska marknaden och därmed tillhandahåller spel i Sverige.

Game Tech Group N.V. har inte licens för att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Beslutet har fattats av tillförordnad enhetschef Johan Röhr efter föredragning av handläggare Tobias Oskarsson.