Mirage Corporation N.V.

Den 10 juni 2020 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 20Si1268 avseende Mirage Corporation N.V.. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138) Mirage Corporation N.V. att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Spelinspektionen inledde ett tillsynsärende mot Mirage Corporation N.V. efter att misstanke uppkommit att Mirage Corporation N.V. tillhandahåller spel riktat till den svenska marknaden utan nödvändig licens.

Vid kontroll av webbplatserna under varumärkena Horus Casino (horuscasino.com), 4 King Slots (4kingslots.com), W Casino Online (wcasino-online.net), Space Lilly Casino (spacelilly.com), Gudar Casino (gudarcasino.com), Universal Slots (universalslots.net), Casillion Online Casino (casillion.com), Lucky Star Online Casino (luckystar.io), Poker Nox (pokernox.com), 777 Slots Bay (777slotsbay.com) och Vegaz Casino (vegazcasino.com) framkom att det på webbplatserna bedrivs spelverksamhet och att;

Mirage Corporation N.V. genom samarbete med ”affiliates” riktar sin marknadsföring för webbplatserna mot svenska konsumenter.

Itillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på de aktuella webbplatserna.

De webbplatserna som kontrollerats ägs enligt vad som framkommit av Mirage Ent. Corporation (Cyprus) Limited med adress Menandrou, 4, Gala Tower, 2nd Floar, 1066, Nicosia, Cypern samt bolaget Mirage Corporation N.V. med organisationsnummer 132869 och adress Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curacao.

Mirage Corporation N.V. är verksamma under spel licensnummer licens 8048/JAZ utfärdad av myndigheterna på Curacao.

Mirage Corporation N.V. har beretts tillfälle att yttra sig men något yttrande har inte kommit in till Spelinspektionen.

Tillämpliga bestämmelser

A v 1 kap. 2 § spellagen framgår att lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §§. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

Enligt 3 kap. 3 § spel lagen krävs licens för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan författning.

Spelinspektionen får med stöd av 18 kap. 23 § spellagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Enligt 18 kap. 25 § spellagen får Spelinspektionen bestämma att ett beslut om förbud enligt lagen ska gälla omedelbart.

Spelinspektionens bedömning

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs.

Syftet med den nya regleringen är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en svensk spellicens och att andra aktörer utan licens ska stängas ute.

Av förarbetena till spel lagen framgår att utgångspunkten när det gäller lagens tillämpning på onlinespel bör vara att spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land (se prop. 2017/18:220 s. 87).

För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden.

Avgörande för om spel lagen är tillämplig på onlinespel är om spelet är att se som riktat till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden.

  • att bolaget på webbplatsen erbjuder insättningar, uttag och vinster i svensk valuta,
  • att bolaget på webbplatsen har information på svenska,
  • att bolaget har villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund,
  • att bolaget har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund,
  • att bolaget på webbplatsen har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer, och/eller
  • att bolaget och/eller bolagets ”affiliates” riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spel inspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall. Om ett onlinespel efter denna bedömning anses vara riktat till den svenska marknaden ska bolaget som tillhandahåller spelet ha nödvändig licens enligt 3 kap 3 § spellagen.

Spelinspektionen bedömer att Mirage Corporation N.V., genom samarbete med ”affiliates” riktar sin marknadsföring för webbplatserna mot svenska konsumenter riktar onlinespel till den svenska marknaden och därmed tillhandahåller spel i Sverige.

Mirage Corporation N.V. har inte licens för att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Beslutet har fattats av chefen för den Operativa avdelningen Patrik Gustavsson Vid den slutliga handläggningen deltog också chefsjuristen Johan Röhr, enhetschefen Robert Larsson och utredaren Elisabet Sente, föredragande.