Prism Marketing Limited

Den 21 maj 2021 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 21Si298 avseende Prism Marketing Limited. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder, med stöd av 18 kap. 23 § spellagen (2018:1138), Prism Marketing Limited att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.

Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Spelinspektionen inledde ett tillsynsärende mot Prism Marketing Limited efter att misstanke uppkommit att Prism Marketing Limited tillhandahåller spel riktat till den svenska marknaden utan nödvändig licens.

Vid kontroll av webbplatserna under varumärkena Goldenaxecasino (goldenaxecasino.com), Allcashbackcasino (allcashbackcasino.com), Gallocasino (gallocasino.com), Majestyslots (majestyslots.com), Onespincasino (onespincasino.com), Cashspincasino (cashspinscasino.com), Agentspins (agentspins.com) och Casinosuperwins (casinosuperwins.com) framkom att webbplatserna bedriver spelverksamhet och att;

  • bolaget på ovan nämnda webbplatser har information på svenska, och
  • bolaget riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på de aktuella webbplatserna.

I ärendet har det framkommit att den webbplats som kontrollerats ägs och drivs av Prism Marketing Limited. Ingen fysisk adress till bolaget finns att tillgå på webbplatserna eller genom en webbsökning. En e-postadress till ägarbolaget Prism Marketing Limited finns tillgänglig på webbplatsen goldenaxecasino.com vilken är [email protected].

Inga uppgifter finns att tillgå gällande aktuell licensiering för Prism Marketing Limited.

Prism Marketing Limited har beretts tillfälle att yttra sig men något yttrande har inte kommit in till Spelinspektionen.

Tillämpliga bestämmelser

Av 1 kap. 2 § spellagen framgår att lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §§. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

Enligt 3 kap. 3 § spellagen krävs licens för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan författning.

Spelinspektionen får med stöd av 18 kap. 23 § spellagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller de föreskrifter eller villkor som meddelats med stöd av lagen ska följas.

Enligt 18 kap. 25 § spellagen får Spelinspektionen bestämma att ett beslut om förbud enligt lagen ska gälla omedelbart.

Spelinspektionens bedömning

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs.

Syftet med den nya regleringen är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en svensk spellicens och att andra aktörer utan licens ska stängas ute.

Av förarbetena till spellagen framgår att utgångspunkten när det gäller lagens tillämpning på onlinespel bör vara att spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land (se prop. 2017/18:220 s. 87).

För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden.

Avgörande för om spellagen är tillämplig på onlinespel är om spelet är att se som riktat till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden.

  • att bolaget på webbplatsen erbjuder insättningar, uttag och vinster i svensk valuta,
  • att bolaget på webbplatsen har information på svenska,
  • att bolaget har villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigti villkoren refererar till att man är en svensk kund,
  • att bolaget har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vadsom gäller om man är svensk kund,
  • att bolaget på webbplatsen har kontaktinformation till kundtjänst medsvenskt telefonnummer, och/eller
  • att bolaget eller bolagets ”affiliates” riktar sin marknadsföring tillsvenska konsumenter.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.
En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall. Om ett onlinespel efter denna bedömning anses vara riktat till den svenska marknaden ska bolaget som tillhandahåller spelet ha nödvändig licens enligt 3 kap 3 § spellagen.

Spelinspektionen gör bedömningen att Prism Marketing Limited tillhandahåller spel i Sverige eftersom bolaget på webbplatserna goldenaxecasino.com, allcashbackcasino.com, gallocasino.com, majestyslots.com, onespincasino.com, cashspinscasino.com, agentspins.com och casinosuperwins.com har information på svenska, och att bolaget riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter.

Prism Marketing Limited har inte licens för att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Beslutet har fattats av enhetschefen Robert Larsson. Vid den slutliga handläggningen deltog också rättschefen Johan Röhr och utredaren Tobias Oskarsson, föredragande.