Slotstitan.com

Den 20 september 2022 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 22Si1608 avseende Slotstitan.com. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder ansvariga för webbplatsen slotstitan.com att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.
Hur man överklagar, se bilaga.

Ärendet

Spelinspektionen inledde ett tillsynsärende mot webbplatsen slotstitan.com efter att misstanke uppkommit att sidan tillhandahåller spel riktat till den svenska marknaden utan nödvändig licens.

Vid kontroll av webbplatsen under varumärket Slotstitan (slotstitan.com) framkom att webbplatsen bedriver spelverksamhet och att:

 • Webbplatsen har information på svenska.
 • Sverige är valbart som land vid registrering av konto.
 • Webbplatsen anger villkoren för deltagande i spelet på svenska.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på den aktuella webbplatsen.

På aktuell webbplats anges att sidan ägs och drivs av TRW Corporate Ltd. Spelinspektionens utredning visar dock att bolaget upplöstes den 20 november 2018. Ingen fysisk adress till bolaget eller andra kontaktuppgifter finns heller att tillgå på webbplatsen, genom webbsökning eller på annat sätt.

Tillämpliga bestämmelser

Av 1 kap. 2 § spellagen (2018:1138) framgår att lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §§. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

Enligt 3 kap. 3 § spellagen krävs licens för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan författning.

Spelinspektionen får med stöd av 18 kap. 23 § spellagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

Enligt 18 kap. 25 § spellagen får Spelinspektionen bestämma att ett beslut om förbud enligt lagen ska gälla omedelbart.

Spelinspektionens bedömning

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs.

Syftet med den nya regleringen är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en svensk spellicens och att andra aktörer utan licens ska stängas ute.

Av förarbetena till spellagen framgår att utgångspunkten när det gäller lagens tillämpning på onlinespel bör vara att spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land (se prop. 2017/18:220 s. 87).

För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden.

Avgörande för om spellagen är tillämplig på onlinespel är om spelet är att se som riktat till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden:

 • Att insättningar, uttag och vinster i svensk valuta erbjuds på webbplatsen.
 • Att webbplatsen använder den nationella toppdomänen .se.
 • Att information på webbplatsen är på svenska.
 • Att webbplatsen anger villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund.
 • Att webbplatsen har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund.
 • Att webbplatsen har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer.
 • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av betalningsalternativ och/eller betaltjänstleverantörer som är registrerad i Sverige eller uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
 • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av ett e-legitimationssystem som uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
 • Att bolaget eller bolagets ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall. Om ett onlinespel efter denna bedömning anses vara riktat till den svenska marknaden ska bolaget som tillhandahåller spelet ha nödvändig licens enligt 3 kap. 3 § spellagen.

Spelinspektionen gör bedömningen att ansvariga för webbplatsen slotstitan.com tillhandahåller spel i Sverige eftersom webbplatsen har information på svenska, Sverige är valbart som land vid registrering av konto och villkoren för deltagande i spelet anges på svenska.

Ansvariga för webbplatsen slotstitan.com har inte licens för att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Beslutet har fattats av enhetschef Robert Larsson efter föredragning av utredare Matilda Juntti.