TechSolutions Group N.V.

Den 20 september 2022 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 22Si1604 avseende TechSolutions Group N.V. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder TechSolutions Group N.V. att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.
Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Spelinspektionen inledde ett tillsynsärende mot TechSolutions Group N.V. efter att misstanke uppkommit att TechSolutions Group N.V. tillhandahåller spel riktat till den svenska marknaden utan nödvändig licens.

Vid kontroll av webbplatserna under varumärkena 22bet (22bet.com) och 20bet (20bet.com) framkom att webbplatserna bedriver spelverksamhet och att:

  • Bolaget via webbplatserna 20bet.se och 22bet.se riktar sin marknadsföring mot svenska konsumenter.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på den aktuella webbplatsen.

De webbplatser som kontrollerats, ägs och drivs enligt vad som framkommit av TechSolutions Group N.V. med adress Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 50, Curaçao.

TechSolutions Group N.V. är verksamma under licensnummer 8048/JAZ2017-067. TechSolutions Group N.V. driver även webbplatserna nationalcasino.com och bizzocasino.com.

TechSolutions Group N.V. har beretts tillfälle att yttra sig men något yttrande har inte kommit in till Spelinspektionen.

Tillämpliga bestämmelser

Lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §§. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige (1 kap. 2 § spellagen (2018:1138)).

Licens krävs för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan författning (3 kap. 3 § spellagen).

Spelinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen, ska följas (18 kap. 23 § spellagen).

Spelinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud enligt lagen ska gälla omedelbart (18 kap. 25 § spellagen).

Spelinspektionens bedömning

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs.

Syftet med den nya regleringen är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en svensk spellicens och att andra aktörer utan licens ska stängas ute.

Av förarbetena till spellagen framgår att utgångspunkten när det gäller lagens tillämpning på onlinespel bör vara att spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land (se prop. 2017/18:220 s. 87).

För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden.

Avgörande för om spellagen är tillämplig på onlinespel är om spelet är att se som riktat till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden:

  • Att bolaget på webbplatsen erbjuder insättningar, uttag och vinster i svensk valuta.
  • Att bolaget på webbplatsen har information på svenska.
  • Att bolaget har villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund.
  • Att bolaget har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund.
  • Att bolaget på webbplatsen har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer.
  • Att bolaget eller bolagets ”affiliates” riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter.
  • Att bolaget på webbplatsen använder den nationella toppdomänen.se.
  • Att bolaget på webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av ett e-legitimationssystem som uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
  • Att bolaget på webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av betalningsalternativ och/eller betaltjänstleverantörer som är registrerad i Sverige eller till stor del används av svenska konsumenter.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall. Om ett onlinespel efter denna bedömning anses vara riktat till den svenska marknaden ska bolaget som tillhandahåller spelet ha nödvändig licens enligt 3 kap. 3 § spellagen.

Spelinspektionen gör bedömningen att TechSolutions Group N.V. via webbplatserna 22bet.se och 20bet.se riktar sin marknadsföring till svenska konsumenter och därmed tillhandahåller spel i Sverige.

TechSolutions Group N.V. har inte licens för att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Beslutet har fattats av enhetschef Robert Larsson efter föredragning av utredare Daniel Bergman.