Kanon Gaming Limited

Den 24 oktober 2022 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 22Si1341 avseende Kanon Gaming Limited. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Återkallelse av licens – inte bedrivit spelverksamhet under en sammanhängande tid av sex månader

Beslut

Spelinspektionen återkallar Kanon Gaming Limiteds, C57860 svenskt organisationsnummer 502081-9859, licens för vadhållning med stöd av 18 kap. 14 § 1 st. 3 spellagen (2018:1138).

Beslutet gäller omedelbart.
Hur man överklagar, se bilaga 1.

Ärendet

Kanon Gaming Limited beviljades den 11 april 2019 licenser för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning i ärende 18Li12831. Licenserna gällde från och med den 12 april 2019 till och med den 11 april 2024.

Spelinspektionen begärde i ärende 22Si742 in Kanon Gaming Limiteds omsättningssiffror avseende perioden april 2021 – mars 2022 i syfte att fastställa bolagets årliga tillsynsavgift. Kanon Gaming Limited uppgav i yttrande den 4 maj 2022 att den redovisade omsättningen för efterfrågad period gällande vadhållning uppgick till 0 kr. Spelinspektionen bad mot den bakgrunden Kanon Gaming Limited att yttra sig om när man senast tillhandahöll speltjänster gällande vadhållning och när man hade för avsikt att påbörja sin vadhållningsverksamhet igen.

Den 14 juni 2022 inkom Kanon Gaming Limited med yttrande vari bolaget sammanfattningsvis anförde att någon spelverksamhet gällande vadhållning inte har bedrivits under år 2021. Bolaget tog en paus i att erbjuda vadhållning på grund av covid-19-pandemin och bestämde även att fokusera bolagets resurser på att utveckla sina casinoprodukter. Den 23 juni 2022 inkom Kanon Gaming Limited med ytterligare ett yttrande vari bolaget angav 1 oktober 2022 som startdatum för ny spelverksamhet.

Tillämpliga bestämmelser

Spelmyndigheten ska återkalla en licens om licenshavaren under en sammanhängande tid av sex månader inte har bedrivit sådan verksamhet som licensen avser (18 kap. 14 § p. 3, spellagen). Om det är tillräckligt får istället en varning meddelas (18 kap. 14 § 3 st. spellagen).

Spelinspektionens bedömning

Kanon Gaming Limited har inte bedrivit spelverksamhet inom vadhållning under perioden april 2021 till och med mars 2022 på grund av pandemin. Bolaget har angivit att verksamhet ska påbörjas senast 1 oktober 2022 men så har inte skett. Kanon Gaming Limited har således inte bedrivit spelverksamhet inom vadhållning de senaste 18 månaderna. Spelinspektionens bedömning är att bolagets vadhållningslicens ska återkallas. Vad bolaget har anfört i frågan föranleder ingen annan bedömning.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den slutliga handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson, chefsjuristen Johan Röhr, enhetschefen Christina Engbrink samt utredaren Eva-Britt Öberg, föredragande.