Rust Clash Entertainment Ltd

Den 20 december 2023 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 23Si2721 avseende Rust Clash Entertainment Ltd. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder Rust Clash Entertainment Ltd att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.
Hur man överklagar, se bilaga.

Ärendet

Spelinspektionen inledde ett tillsynsärende mot Rust Clash Entertainment Ltd efter att misstanke uppkommit att Rust Clash Entertainment Ltd tillhandahåller spel riktat till den svenska marknaden utan nödvändig licens.

Vid kontroll av webbplatsen under varumärket Clash GG (clash.gg) framkom att webbplatsen bedriver spelverksamhet och att:

 • Information på webbplatsen är på svenska.
 • Webbplatsen anger villkoren för deltagande i spelet på svenska.
 • Bolagets så kallade ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på den aktuella webbplatsen.

I ärendet har det framkommit att den webbplats som kontrollerats ägs och drivs av Rust Clash Entertainment Ltd med adress Thermistokli Dervi 48, 3rd Floor, Office 306, 1065 Nicosia, Cypern. Inga uppgifter finns att tillgå gällande aktuell licensiering i någon jurisdiktion för Rust Clash Entertainment Ltd. Rust Clash Entertainment Ltd driver även följande webbplats: rustclash.com.

Rust Clash Entertainment Ltds yttrande

Rust Clash Entertainment Ltd har beretts tillfälle att yttra sig och har inkommit med ett yttrande den 4 december 2023. I yttrandet anförs följande: Rust Clash Entertainment Ltd avser att blockera svenska IP-adresser från deras plattform. Av yttrandet framgår dock inte när i tid detta kommer att ske.

Tillämpliga bestämmelser

Av 1 kap. 2 § spellagen (2018:1138) framgår att lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §§. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige.

Enligt 3 kap. 3 § spellagen krävs licens för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan författning.

Spelinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att spellagen ska följas (18 kap. 23 § spellagen).

Olovlig spelverksamhet, försök eller förberedelse till olovlig spelverksamhet är brottsliga förfaranden (19 kap. 1 och 6 §§ spellagen).

Spelinspektionens bedömning

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs.

Syftet med den nya regleringen är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en svensk spellicens och att andra aktörer utan licens ska stängas ute.

Av förarbetena till spellagen framgår att utgångspunkten när det gäller lagens tillämpning på onlinespel bör vara att spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land (se prop. 2017/18:220 s. 87).

För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden.

Avgörande för om spellagen är tillämplig på onlinespel är om spelet är att se som riktat till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden:

 • Att insättningar, uttag och vinster i svensk valuta erbjuds på webbplatsen.
 • Att webbplatsen använder den nationella toppdomänen .se.
 • Att information på webbplatsen är på svenska.
 • Att webbplatsen anger villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund.
 • Att webbplatsen har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund.
 • Att webbplatsen har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer.
 • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av betalningsalternativ och/eller betaltjänstleverantörer som är registrerad i Sverige eller uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
 • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av ett e-legitimationssystem som uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
 • Att bolaget eller bolagets så kallade ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall. Om ett onlinespel efter denna bedömning anses vara riktat till den svenska marknaden ska bolaget som tillhandahåller spelet ha nödvändig licens enligt 3 kap. 3 § spellagen.

Spelinspektionen gör bedömningen att Rust Clash Entertainment Ltd tillhandahåller spel i Sverige eftersom bolaget på webbplatsen clash.gg har information på svenska. Vidare marknadsför sig bolaget mot svenska konsumenter genom affiliates.

Vid kontroll den 19 december 2023 hade inte Rust Clash Entertainment Ltd upphört att tillhandahålla spel i Sverige, fastän en sådan avsikt anförts i bolagets yttrande.

Rust Clash Entertainment Ltd har inte licens för att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Beslutet har fattats av enhetschef Robert Larsson efter föredragning av utredare Ewa Gabrielsson.