Galaktika N.V.

Den 26 mars 2024 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 23Si2719 avseende Galaktika N.V. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder Galaktika N.V. att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.
Hur man överklagar, se bilaga.

Ärendet

Spelinspektionen inledde ett tillsynsärende mot webbplatsen drip.casino efter att misstanke uppkommit att det på webbplatsen tillhandahålls spel som riktas till den svenska marknaden utan nödvändig licens. Vid kontroll av webbplatsen framkom att:

  • Bolaget eller bolagets så kallade ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på den aktuella webbplatsen.

Vid tillsynen har det framkommit att den webbplats som kontrollerats ägs och drivs av Galaktika N.V. med adress Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao.

Galaktika N.V. är verksamma under licensnummer 8048/JAZ2016-050 på Curaçao.

Galaktika N.V. driver även följande webbplatser: starda.casino, fresh.casino, legzo.casino, jet.casino, izzicasino.com, monro.casino, sol.casino, roxcasino.com och volna.casino. Spelinspektionen har kontrollerat för marknadsföring för samtliga av webbplatserna. Det förekommer svenskspråkig marknadsföring via affiliates för flertalet av bolagets webbplatser.

Galaktika N.Vyttrande

Galaktika N.V. har beretts tillfälle att yttra sig vid två tillfällen och har kommit in med ett yttrande den 20 december 2023. I yttrandet anförs i huvudsak följande: Bolaget riktar inte avsiktligt sin marknadsföring mot svenska konsumenter. De köper marknadsföring från tredjepartsorganisationer som riktar sig mot den europeiska marknaden, vilka eventuellt riktar sig mot Sverige. Bolaget har ingen anknytning till de affiliates som riktar sig mot Sverige och anser sig inte vara ansvariga för den svenskspråkiga marknadsföringen.

Tillämpliga bestämmelser

Lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §§. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige (1 kap. 2 § spellagen [2018:1138]).

Licens krävs för att tillhandahålla spel, om inte annat följer av lagen eller annan författning (3 kap. 3 § spellagen).

Spelinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att spellagen ska följas (18 kap. 23 § spellagen).

Spelinspektionens bedömning

Spellagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, med särskilt angivna undantag. Det är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det är således inte tillåtet att tillhandahålla spel utan licens när sådan krävs.

Syftet med regleringen är att spelandet ska kanaliseras till erbjudanden från ansvarsfulla, tillförlitliga och kontrollerbara aktörer. Regleringen bygger på att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en svensk spellicens och att andra aktörer utan licens ska stängas ute.

Av förarbetena till spellagen framgår att utgångspunkten när det gäller lagens tillämpning på onlinespel bör vara att spellagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige oavsett om det tillhandahålls från ett annat land (se prop. 2017/18:220 s. 87).

För att inte allt spel över internet ska omfattas av lagens tillämpningsområde undantas sådana spel som inte riktas till den svenska marknaden.

Avgörande för om spellagen är tillämplig på onlinespel är om spelet är att se som riktat till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden:

  • Att insättningar, uttag och vinster i svensk valuta erbjuds på webbplatsen.
  • Att webbplatsen använder den nationella toppdomänen .se.
  • Att information på webbplatsen är på svenska.
  • Att webbplatsen anger villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund.
  • Att webbplatsen har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund.
  • Att webbplatsen har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer.
  • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av betalningsalternativ och/eller betaltjänstleverantörer som är registrerad i Sverige eller uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
  • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av ett e-legitimationssystem som uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
  • Att bolaget eller bolagets så kallade ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

För att uppnå en fungerande licensmarknad är det angeläget att aktörer som inte har nödvändig svensk spellicens inte marknadsför sig mot den svenska marknaden (Prop. 2017/18:220 s. 169).

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall. Om ett onlinespel efter denna bedömning anses vara riktat till den svenska marknaden ska bolaget som tillhandahåller spelet ha nödvändig licens enligt 3 kap. 3 § spellagen.

Spelinspektionen anser att bolaget fortfarande ska anses rikta sig mot den svenska marknaden genom att de har affiliates som marknadsför deras spel mot svenska konsumenter via affiliatewebbplatser. Vidare har bolaget inte uttryckt någon avsikt att aktivt hindra marknadsföring som förekommer hos affiliates som riktar sig mot svenska konsumenter. Spelinspektionen anser att det är bolagets ansvar att proaktivt säkerställa att all marknadsföring för deras webbplatser sker på ett lagligt sätt.

Mot denna bakgrund anser Spelinspektionen att Galaktika N.V. bedriver spelverksamhet som riktar sig mot den svenska marknaden. Eftersom de saknar licens att tillhandahålla spel i Sverige beslutar Spelinspektionen att förbjuda Galaktika N.V. att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Beslutet har fattats av enhetschef Robert Larsson efter föredragning av utredare Ewa Gabrielsson.