Newera Frozen PTE Limited

Den 26 mars 2024 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 24Si28 avseende Newera Frozen PTE Limited. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder Newera Frozen PTE Limited att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.
Hur man överklagar, se bilaga.

Beskrivning av ärendet

Spelinspektionen inledde tillsyn mot webbplatsen hellcase.com efter att misstanke uppkommit att det på webbplatsen tillhandahålls spel som riktas till den svenska marknaden utan nödvändig licens. Vid kontroll av webbplatsen framkom att:

 • Information på webbplatsen är på svenska.
 • Webbplatsen har en svensk FAQ.
 • Webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av betalningsalternativ och/eller betaltjänstleverantörer som är registrerade i Sverige eller uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
 • Bolaget eller bolagets ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa ett konto på den aktuella webbplatsen.

Vid tillsynen har det framkommit att den aktuella webbplatsen ägs och drivs av Newera Frozen PTE Limited, 3 Phillip Street, 14-05 Royal Group Building, 048693 Singapore, Singapore.

Det har inte framkommit att Newera Frozen PTE Limited har licens för att bedriva spelverksamhet i någon jurisdiktion.

Newera Frozen PTE Limiteds yttrande

Newera Frozen PTE Limited har yttrat sig över Spelinspektionens iakttagelser och anför följande: De bedriver verksamhet som säljer lootlådor, vilket inte kan anses vara spel om pengar. Eftersom de inte bedriver spelverksamhet är de inte skyldiga att ha en spellicens. Det är inte möjligt att sälja eller byta vinsterna i deras lootlådor, så kallade ”skins”, till riktiga pengar. För att undvika att de bryter mot den svenska spelregleringen har de tagit bort svensk text på webbplatsen och betaltjänsten Trustly erbjuds inte längre. De planerar att ändra sina avtal med influencers på så sätt att de inte ska marknadsföra den aktuella webbplatsen på svenska. De ansvarar inte för de affiliates som marknadsför deras webbplats utan befintliga avtal.

Tillämpliga bestämmelser

Denna lag gäller spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar (1 kap. 1 § spellagen [2018:1138]).

Lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige (1 kap. 2 § spellagen).

Med spel avses i denna lag lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel (2 kap. 1 § spellagen).

I denna lag avses med lotteri: aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där chansen att vinna beror på slumpen (2 kap. 3 § 12 p. spellagen).

Licens krävs för att tillhandahålla spel enligt denna lag, om inte annat följer av lagen eller annan författning (3 kap. 3 § spellagen).

Licens krävs inte för spel där deltagande inte kräver betalning av en insats (3 kap. 4 § 1 p. spellagen).

Spelinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att spellagen ska följas (18 kap. 23 § spellagen).

Spelinspektionens bedömning

Spellagen gäller för spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar. Av lagens förarbeten framgår vikten av att lagstiftningen är långsiktigt hållbar och kan anpassas till nya omständigheter på marknaden. Det tydliggörs även att licens ska krävas för spel om penningvärde, vilket avser vinster i form av annat än pengar, exempelvis varor (se prop. 2017/18:220 s. 83 ff.).

Har vinsten ett ekonomiskt värde?

Utformningen av spelet ”Upgrade” på den aktuella webbplatsen innebär att spelare kan satsa ett ”skin” och därefter förlora eller vinna ett annat ”skin”. Det är även möjligt att göra insatser med pengar från spelkontot för att öka vinstchansen.

Även om Newera Frozen PTE Limited har förklarat att det inte är möjligt att sälja ”skins” på deras webbplats menar Spelinspektionen att de ”skins” som förekommer i spelet ska anses ha ett ekonomiskt värde. På webbplatsen anges ett värde angivet i valutan USD för varje ”skin” och olika utfall i spelet framställs som vinst eller förlust, vilket för spelaren inte kan framstå på annat sätt än att objektet har ett ekonomiskt värde. Det är vidare möjligt att köpa och sälja ”skins” på andra webbplatser. Även genom den marknadsföring som används av bolaget, i form av samarbeten med influencers som är verksamma på plattformar som Twitch och YouTube, framhävs möjligheten till ekonomisk vinst genom spelet.

Spellagen ställer inte upp något krav på att det är hos tillhandahållaren av spelet som vinsten ska kunna lösas in till pengar. Genom att det är möjligt att köpa och sälja ”skins” på andra platser, kombinerat med att spelens utformning och marknadsföring anspelar på det presumtiva försäljningsvärdet som ett ”skin” har, menar Spelinspektionen att de ”skins” som omsätts på webbplatsen ska anses ha ett värde i pengar. Spellagen är således tillämplig på det aktuella spelet.

Är det fråga om ett lotteri?

För att spellagen ska vara tillämplig krävs vidare att det är fråga om ett sådant spel som omfattas av lagen. Som beskrivits ovan innebär förfaringssättet på webbplatsen att spelaren satsar ett ”skin” och då har möjlighet att få ett annat, mer värdefullt ”skin”. Även om det är möjligt för spelaren att påverka sannolikheten för en vinst genom att göra en extra inbetalning beror utgången i spelet på slumpen. Det är därmed fråga om ett lotteri vilket är ett sådant spel som omfattas av spellagen.

Är det fråga om en insats i spellagens mening?

I och med att insatsen kan göras antingen genom inbetalning av pengar eller genom ett ”skin”, vilket redan har konstaterats ha ett ekonomiskt värde, anser Spelinspektionen att det är fråga om en sådan insats som gör att det krävs licens för att tillhandahålla det aktuella spelet.

I och med att Spelinspektionen bedömer att spellagen är tillämplig för det aktuella spelet innebär det att Newera Frozen PTE Limited behöver ha en svensk spellicens för att tillhandahålla spelet i Sverige.

Riktas spelet till den svenska marknaden?

Avgörande för om spellagen är tillämplig på onlinespel, som det är fråga om i förevarande fall, är om spelet riktats till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden:

 • Att insättningar, uttag och vinster i svensk valuta erbjuds på webbplatsen.
 • Att webbplatsen använder den nationella toppdomänen .se.
 • Att information på webbplatsen är på svenska.
 • Att webbplatsen anger villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund.
 • Att webbplatsen har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund.
 • Att webbplatsen har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer.
 • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av betalningsalternativ och/eller betaltjänstleverantörer som är registrerad i Sverige eller uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
 • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av ett e-legitimationssystem som uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
 • Att bolaget eller bolagets så kallade ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

Även om Newera Frozen PTE Limited har vidtagit åtgärder för att inte rikta sig mot den svenska marknaden anser Spelinspektionen att bolaget fortfarande ska anses rikta sig mot den svenska marknaden genom att de har affiliates som marknadsför deras spel mot svenska konsumenter. Marknadsföringen sker via användargenererat material på Twitch och YouTube, samt på andra affiliatewebbplatser. Vidare har bolaget inte uttryckt någon avsikt att aktivt hindra marknadsföring som förekommer hos affiliates som de inte har avtal med. Spelinspektionen anser att det är bolagets ansvar att proaktivt säkerställa att all marknadsföring för deras webbplatser sker på ett lagligt sätt.

Mot denna bakgrund anser Spelinspektionen att Newera Frozen PTE Limited bedriver spelverksamhet som riktar sig mot den svenska marknaden. Eftersom de saknar licens att tillhandahålla spel i Sverige beslutar Spelinspektionen att förbjuda Newera Frozen PTE Limited att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Detta beslut har fattats av generaldirektören Camilla Rosenberg. Vid den slutliga handläggningen medverkade också chefsjuristen Johan Röhr, avdelningschefen Patrik Gustavsson, enhetschefen Robert Larsson, rättsliga experten Julia Crafoord, utredaren Marcus Aronsson och utredaren Ewa Gabrielsson, föredragande.