WiseAvant OÜ

Den 21 maj 2024 meddelade Spelinspektionen ett beslut med diarienummer 24Si645 avseende WiseAvant OÜ. Beslutet i sin helhet är offentligt och tillhandahålls på den här sidan.

Förbud att tillhandahålla spel i Sverige

Beslut

Spelinspektionen förbjuder WiseAvant OÜ att tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.

Beslutet gäller omedelbart.
Hur man överklagar, se bilaga.

Beskrivning av ärendet

Spelinspektionen inledde tillsyn mot webbplatsen farmskins.com efter att misstanke uppkommit att det på webbplatsen tillhandahålls spel som riktas till den svenska marknaden utan nödvändig licens.

Vid kontroll av webbplatsen framkom följande. På webbplatsen bedrivs lotterier med så kallade ”skins”. ”Skins” är kosmetiska samlarobjekt från datorspel, som kan säljas och köpas utanför de datorspel de tillhör. Webbplatsen erbjuder olika spelformer, där spelare kan vinna ”skins”. Om spelaren förlorar, förloras även insatsen. Marknadsföringen för webbplatsen förekommer bland annat i användargenererat material på videodelningsplattformen Twitch, alltså sådant material som leverantören av tjänsten organiserar men inte har redaktionellt ansvar för.

Vid kontroll av webbplatsen farmskins.com framkom även att:

  • Bolaget eller bolagets så kallade ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

I tillsynen har det inte framkommit att svenska konsumenter är förhindrade att registrera sig och skapa konto på den aktuella webbplatsen.

Vid tillsynen har det framkommit att den aktuella webbplatsen ägs och drivs av WiseAvant OÜ, med adress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Laki tn 14a, 10621, Estland.

Det har inte framkommit att WiseAvant OÜ har licens för att bedriva spelverksamhet i någon jurisdiktion.

WiseAvant OÜyttrande

WiseAvant OÜ har yttrat sig över Spelinspektionens iakttagelser och anför följande: De anser sig inte bedriva spel om pengar eftersom deras vinster är i form av varor (”skins”), det inte går att växla ut vinsterna mot riktiga pengar på webbplatsen och det framgår av villkoren att de ”skins” som kan vinnas endast får användas i de respektive spel som de tillhör. Eftersom de inte bedriver spelverksamhet är de inte skyldiga att ha en spellicens. Bolaget har inte yttrat sig om huruvida de riktar sig mot den svenska marknaden eller inte.

Tillämpliga bestämmelser

Denna lag gäller spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar (1 kap. 1 § spellagen [2018:1138]).

Lagen ska tillämpas på spel som tillhandahålls i Sverige, om inte annat följer av 3, 4 eller 5 §. Onlinespel som inte riktas till den svenska marknaden ska inte anses tillhandahållna i Sverige (1 kap. 2 § spellagen).

Med spel avses i denna lag lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel (2 kap. 1 § spellagen).

I denna lag avses med lotteri: aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där chansen att vinna beror på slumpen (2 kap. 3 § 12 p. spellagen).

Licens krävs för att tillhandahålla spel enligt denna lag, om inte annat följer av lagen eller annan författning (3 kap. 3 § spellagen).

Licens krävs inte för spel där deltagande inte kräver betalning av en insats (3 kap. 4 § 1 p. spellagen).

Spelinspektionen får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att spellagen ska följas (18 kap. 23 § spellagen).

Spelinspektionens bedömning

Spellagen gäller för spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar. Av lagens förarbeten framgår vikten av att lagstiftningen är långsiktigt hållbar och kan anpassas till nya omständigheter på marknaden. Det tydliggörs även att licens ska krävas för spel om penningvärde, vilket avser vinster i form av annat än pengar, exempelvis varor (se prop. 2017/18:220 s. 83 ff.).

Har vinsten ett ekonomiskt värde?

Utformningen av spelet ”cases” på den aktuella webbplatsen innebär att spelare kan lägga en insats med pengar från spelkontot för att öppna virtuella lådor som innehåller ”skins”. Det framgår vid valet av låda vilka olika ”skins” som är möjliga att vinna i varje enskild låda, men spelaren vet inte vilket ”skin” hen har vunnit förrän efter hen har öppnat lådan. Det framgår i anslutning till spelet, samt under spelets gång, att vissa ”skins” som går att vinna i lådan har ett högre uppskattat försäljningsvärde jämfört med insatsen, vilket markeras med en symbol som liknas vid en eldsflamma. Övriga ”skins” som går att vinna har ett lägre värde än insatsen. Om spelaren klickar på ett specifikt ”skin”, omdirigeras hen till ett avsnitt på den aktuella webbplatsen som visar information om det förväntade försäljningsvärdet av det ”skin” som spelaren har klickat på.

Utformningen av spelet ”case battle” på den aktuella webbplatsen innebär att två eller fler spelare öppnar lådor samtidigt. Varje gång spelarna öppnar en låda, visas ett ”skin” och värdet av det ”skin” varje spelare har mottagit läggs till i en lista. Spelarna öppnar flera lådor var under spelets gång och det totala värdet av de ”skins” den respektive spelaren har mottagit under spelets gång adderas. När alla lådor har öppnats, vinner den spelare vars samlade värde av ”skins” är det högsta. Vinnaren får de ”skins” hen har vunnit under spelets gång, medan förlorarna förlorar både insatserna och de ”skins” som har funnits i de lådor som de har öppnat.

Spelinspektionen menar att de ”skins” som förekommer på webbplatsen ska anses ha ett ekonomiskt värde. På webbplatsen anges ett värde angivet i valutan USD för varje ”skin” och olika utfall i spelet framställs som vinst eller förlust. Detta framgår under båda spelformerna, men särskilt under ”case battle”, där själva spelet grundas på värdet av de ”skins” som finns i lådorna. För spelaren kan det därmed inte framstå på annat sätt än att objekten har ett ekonomiskt värde. Det är vidare möjligt att köpa och sälja ”skins” på andra webbplatser. Även genom den marknadsföring som används av bolaget, i form av samarbeten med influencers som är verksamma på plattformar som Twitch, framhävs möjligheten till ekonomisk vinst genom spelen.

Spellagen ställer inte upp något krav på att det är hos tillhandahållaren av spelet som vinsten ska kunna lösas in till pengar. Genom att det är möjligt att köpa och sälja ”skins” på andra platser, kombinerat med att spelens utformning och marknadsföring anspelar på det presumtiva försäljningsvärdet som ett ”skin” har, menar Spelinspektionen att de ”skins” som omsätts på webbplatsen ska anses ha ett värde i pengar. Spellagen är således tillämplig på de aktuella spelen.

Är det fråga om ett lotteri?

För att spellagen ska vara tillämplig krävs vidare att det är fråga om ett sådant spel som omfattas av lagen. Som beskrivits ovan innebär förfaringssättet i båda spelen på webbplatsen att spelaren lägger en insats för att vinna ett slumpmässigt ”skin” i den aktuella lådan. Utgången i spelet beror på slumpen. Det är därmed fråga om ett lotteri, vilket är ett sådant spel som omfattas av spellagen.

Är det fråga om en insats i spellagens mening?

I och med att insatsen görs genom inbetalning av pengar anser Spelinspektionen att det är fråga om en sådan insats som gör att det krävs licens för att tillhandahålla det aktuella spelet.

I och med att Spelinspektionen bedömer att spellagen är tillämplig för det aktuella spelet innebär det att WiseAvant OÜ behöver ha en svensk spellicens för att tillhandahålla spelet i Sverige.

Riktas spelet till den svenska marknaden?

Avgörande för om spellagen är tillämplig på onlinespel, som det är fråga om i förevarande fall, är om spelet riktats till den svenska marknaden eller inte. Detta får enligt förarbetena till bestämmelsen avgöras efter en samlad bedömning, där omständigheter av betydelse kan vara att webbplatsen innehåller svensk text eller erbjuder insättningar och vinster i svensk valuta (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spelinspektionen bedömer att bl.a. följande omständigheter kan tala för att ett onlinespel ska anses vara riktat till den svenska marknaden:

  • Att insättningar, uttag och vinster i svensk valuta erbjuds på webbplatsen.
  • Att webbplatsen använder den nationella toppdomänen .se.
  • Att information på webbplatsen är på svenska.
  • Att webbplatsen anger villkoren för deltagande i spelet på svenska eller i övrigt i villkoren refererar till att man är en svensk kund.
  • Att webbplatsen har en svensk kundtjänst/FAQ eller övrigt refererar till vad som gäller om man är svensk kund.
  • Att webbplatsen har kontaktinformation till kundtjänst med svenskt telefonnummer.
  • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av betalningsalternativ och/eller betaltjänstleverantörer som är registrerad i Sverige eller uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
  • Att webbplatsen eller till webbplatsen associerat bolag använder sig av ett e-legitimationssystem som uteslutande eller till stor del används av svenska konsumenter.
  • Att bolaget eller bolagets så kallade ”affiliates” har marknadsföring på svenska.

Om svenska konsumenter inte tillåts att registrera sig och skapa konto på en webbplats som erbjuder spel anser Spelinspektionen att spelet inte kan anses tillhandahållet i Sverige. Spellagen är därför inte tillämplig i den situationen.

En samlad bedömning av omständigheterna måste göras i varje enskilt fall.

Spelinspektionen gör bedömningen att WiseAvant OÜ tillhandahåller spel i Sverige eftersom bolaget marknadsför sig mot svenska konsumenter genom sina affiliates. Marknadsföringen sker via användargenererat material på Twitch, via affiliatewebbplatser och som sponsrat sökresultat i sökmotorer. Vidare har bolaget inte uttryckt någon avsikt att aktivt hindra marknadsföring som förekommer hos affiliates. Spelinspektionen anser att det är bolagets ansvar att proaktivt säkerställa att all marknadsföring för deras webbplatser sker på ett lagligt sätt.

Mot denna bakgrund anser Spelinspektionen att WiseAvant OÜ bedriver spelverksamhet som riktar sig mot den svenska marknaden. Eftersom de saknar licens att tillhandahålla spel i Sverige beslutar Spelinspektionen att förbjuda WiseAvant OÜ att tillhandahålla spel i Sverige.

Spelinspektionen anser med hänsyn till konsumentskyddet och för att garantera spelsäkerheten att det är av vikt att beslutet efterlevs omgående. Beslutet ska därför gälla omedelbart.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Robert Larsson efter föredragning av utredaren Ewa Gabrielsson.